Regulamin Imprezy

REGULAMIN IMPREZY

„Najcieplejsze Miejsce na Ziemi” Reggae Festiwal

Miejsce imprezy: Wodzisław Śląski, stadion MOSIR „CENTRUM”

Termin: 28-30.07.2017r.

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na niniejszym obiekcie,

zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i

przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. Organizator imprezy masowej jest

uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, przy

pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

1. Zakaz wstępu na obiekt – teren dotyczy:

a) osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy

masowe,

b) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje

psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie

inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących

przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki,

c) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się

wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w

przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub

przedmioty),

d) małoletnich do lat 12, bez opieki dorosłych opiekunów,

e) zwierząt.

2. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:

a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla

innych osób,

b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub

przedmioty.

3. Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych

organizatora i służb porządkowych. Szczególnie działania służb porządkowych

określa instrukcja opisująca zadania służby porządkowej.

4. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym ww. osoby zostaną

bezzwłocznie przekazane Policji.

5. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

6. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest

równoznaczny z wyrażeniem przez nich zgody na nieodpłatne fotografowanie,

filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku w związku z imprezą

oraz publikowanie, transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i

wizerunku

w związku z jakimkolwiek materiałem przedstawiającym imprezę.

7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w

trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie

określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie

poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).

8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie -

terenie powinny:

a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

b) unikać paniki,

c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,

d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,

e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

9. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia i używania wskaźników laserowych.

10. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby

porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet

najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy masowej. Każde podjęte

działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest

dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

11. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez

Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny do 5000 złotych oraz

może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12

miesięcy.

W stosunku do wnoszących niedozwolone przedmioty, orzeczony będzie ich

przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

12. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie

imprezy.

13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.