Regulamin Imprezy

REGULAMIN IMPREZY

NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI – REGGAE FESTIWAL

Miejsce imprezy: Wodzisław Śląski, stadion MOSiR “ Centrum” w Wodzisławiu Śląskim

Termin: 26 – 27.07.2019 r.

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na niniejszym obiekcie, zobowiązane
są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy,
a w szczególności zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

1. Zakaz wstępu na obiekt (teren) dotyczy:

a) osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,

b) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki,

c) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem
lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki
lub przedmioty),

d) małoletnich do lat 12 bez opieki dorosłych opiekunów,

e) zwierząt.

2. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:

a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,

b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

3. Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora
i służb porządkowych. Szczególnie działania służb porządkowych określa instrukcja opisująca zadania służby porządkowej.

4. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym ww. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

5. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie.

6. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny
z wyrażeniem przez nich zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku w związku z imprezą oraz publikowanie, transmitowanie, rozpowszechnianie
lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek materiałem przedstawiającym imprezę.

7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZniL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).

8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na obiekcie (terenie) powinny:

a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

b) unikać paniki,

c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,

d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,

e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

9. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia i używania wskaźników laserowych.

10. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla uczestników i mienia imprezy masowej. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

11. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny do 5000 złotych oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy. W stosunku do wnoszących niedozwolone przedmioty, orzeczony będzie
ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

12. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.

13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

IMPREZĘ DLA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ORGANIZUJE

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY