Regulamin Imprezy

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMII – REGGAE
FESTIWAL”
ODBYWAJĄCEJ SIĘ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM W DNIU 19-20.07.2024

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin – dalej zwany „Regulaminem” wydany jest przez Organizatora i
dotyczy imprezy masowej o charakterze artystyczno–rozrywkowym organizowanej
pod nazwą „ NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMII – REGGAE FESTIWAL” w
dniu 29.07.2023 – przeprowadzanej w formie koncertów, zaliczonej do kategorii
imprez masowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2139) – zwanej dalej
„Imprezą” i organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego – w tym kodeksu cywilnego.
2. Organizatorem Imprezy jest Total Promotion, dalej jako
„Organizator”.
3. Impreza odbędzie się na terenie STADIONU MIEJSKIEGO W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM
4. Wstęp i przebywanie na terenie i w czasie imprezy są płatne.
5. Każda osoba przebywająca na terenie i w czasie trwania Imprezy obowiązana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Organizator poprzez swoich przedstawicieli i podległe służby ma prawo odmówić
wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na
spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających lub
usunąć je z terenu Imprezy w przypadku zaistnienia tych okoliczności.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem
Imprezy bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty w okolicznościach, za które
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym do ewentualnego jej odwołania.
8. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady
zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia
regulujące:
a. sposób organizacji imprezy masowej,
b. obowiązki uczestników imprezy masowej;
c. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
d. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
e. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie
niezgodne z Regulaminem.
9. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania z terenu, na którym
jest przeprowadzana, a także urządzeń na nim się znajdujących.
10. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
§ 2
INFORAMCJE SZCZEGÓŁOWE
1. Na obszarze, na którym odbywa się impreza mogą przebywać oraz w niej
uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie, pozostające pod
bezpośrednią opieką osoby dorosłej.
2. Impreza jest imprezą masową o charakterze rozrywkowym, zamkniętą, biletowaną i
płatną.
3. Podstawą uczestnictwa w imprezie jest zakup i posiadanie ważnego biletu wstępu
lub zaproszenia.
4. Bilet lub zaproszenie upoważniają do jednorazowego wejścia na teren imprezy.
5. Organizator zapewnia Pracowników Służby porządkowej i Służby informacyjnej,
6. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pomiędzy uczestnikami imprezy
należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Pracowników Służby porządkowej
lub informacyjnej, aby nie dopuścić do wystąpienia zdarzenia zagrożenia dla życia i
zdrowia ludzkiego albo mienia.
7. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych osób, wszelkich
urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora
jak również innych podmiotów oraz do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
§ 3
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
1. Wstęp na imprezę jest płatny .
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi opiekę (rodziców, opiekunów prawnych).
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu Imprezy oraz stosować się do poleceń i zaleceń oznakowanych
przedstawicieli i personelu Organizatora, a w szczególności służb ochrony
(informacyjno-porządkowych), mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i
utrzymania porządku.
4. Służba ochrony (Służba Porządkowa i Służba Informacyjna) Organizatora
uprawniona jest m.in. do sprawdzania uprawnień do wstępu i przebywania na terenie
Imprezy, ustalania tożsamości osób, przeglądania zawartości ich odzieży, bagaży, w
przypadku podejrzenia o wnoszenie przedmiotów/materiałów zabronionych lub
niebezpiecznych, wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym
porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy
masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do
opuszczenia Imprezy, ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia, życia osób i chronionego mienia, w celu niezwłocznego ich przekazania
policji. W przypadkach wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie
z wydanym poleceniem przez Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne lub
odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność
członka tych służb lub innej osoby, członkowie Służby Porządkowej mogą użyć siły
fizycznej w postaci technik transportowych i obrony, kajdanek zakładanych na ręce
lub chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji
obezwładniających. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2009r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2139), oraz ustawa z dnia
24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013r.,
poz. 628).
5. Na teren Imprezy nie będą wpuszczane lub zostaną z niej usunięte osoby, które
odmawiają poddania się czynności sprawdzenia legalności i uprawnień do
przebywania na Imprezie, znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu,
środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
odmawiające poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy z dnia 20
marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2139),
zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, albo wobec której zostało
wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do
powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez
masowych, a także osoby małoletniej do lat 12, nie będącej pod opieką osoby
pełnoletniej.
6. Zakazane jest:
a. niszczenie i dewastacja oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników
reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek
przedmiotów, mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
c. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy,
d. załatwianie potrzeb fizjologicznych na terenie Imprezy poza przeznaczonymi
dla tego celu toaletami,
e. wjazd i parkowanie wszelkich pojazdów mechanicznych poza miejscami na
ten cel wyznaczonymi przez Organizatora albo na drogach ewakuacyjnych i
dojazdowych, bądź zastawianie ich jakimikolwiek przedmiotami,
f. wchodzenie w strefy i miejsca zastrzeżone dla służb Organizatora,
g. wchodzenie w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w
szczególności: budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego
użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń
oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju
masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których
dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele
Organizatora imprezy,
h. włączanie i obsługiwanie urządzeń technicznych na terenie Imprezy przez
osoby nieupoważnione do tego celu,
i. wnoszenie na teren Imprezy wszelkich butelek szklanych, puszek
metalowych lub napojów w opakowaniach typu PET, innych pojemników na
płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych
przypadkach Organizator (jego służby) może wyrazić zgodę na wnoszenie
przedmiotów, o których mowa w niniejszym podpunkcie,
j. wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Imprezy bez kagańca i
smyczy, właściciele psów i innych zwierząt przebywających na terenie
Imprezy, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich zachowanie,
k. używanie elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy
lub do uniemożliwienia, lub utrudnienia identyfikacji,
l. głoszenie i wywieszanie haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych,
wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym,
religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych
uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez
intonowanie pieśni lub okrzyków,
m. rozniecanie i podsycanie ognia oraz palenie tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
n. umieszczanie transparentów, flag lub elementów opraw w sposób
ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób
ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i
bramy ewakuacyjne,
o. nieuzasadnione zajmowanie miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na
drogach ewakuacyjnych,
p. stosowanie przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych
uczestników imprezy masowej.
q. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
r. Odpady, śmieci, resztki żywności należy wrzucać do przygotowanych dla
tego celu koszy i kontenerów.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania lub spożywania w trakcie Imprezy:
a. broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być
użytych jako broń,
b. materiałów wybuchowych,
c. wyrobów pirotechnicznych,
d. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
e. napojów alkoholowych (poza strefami wyznaczonymi przez Organizatora),
f. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
g. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
h. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
i. wskaźników laserowych,
j. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą
Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/użytkownika obiektu,
k. Kasków
l. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie trwania i na terenie
Imprezy.
8. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby,
napoje, środki lub substancje,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
9. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane są do
posiadania własnych koszy/kontenerów na odpadki, ustawionych bezpośrednio przy
swoich punktach, a także do pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w
stanie niepogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich
działalności.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer,
aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub
obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu,
dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie
przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu
popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.
12. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z
niniejszym Regulaminem, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego
Regulaminu.
13. Na Teren Imprezy mają prawo wjazdu wyłącznie samochody posiadające przepustkę
wydaną przez Organizatora oraz samochody Służb Ratowniczych i Porządkowych,
pozostałe zaparkowane przed Imprezą jak i w trakcie trwania Imprezy, nie posiadają
właściwej przepustki, zostaną odholowane na parking policyjny na koszt właściciela.
14. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla życia,
zdrowia lub mienia należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
a. ostrzec i powiadomić przedstawiciela Organizatora Imprezy lub jego służby
ochrony (informacyjno-porządkowej),
b. ostrzec i powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone, unikać paniki i jak
najszybciej opuścić miejsce zagrożenia lub niebezpieczeństwa w celu
umożliwienia prowadzenia działań ochronnych przed odpowiednie służby,
c. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia
odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji
ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji,
d. do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje:
Kierownik ds. Bezpieczeństwa – Szef Zabezpieczenia Imprezy
e. każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać,
że:
 w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego
życia ludzkiego,
 należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu
objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
 nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących
pod napięciem, do tego celu służą gaśnice proszkowe, w miarę
 możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały łatwopalne.
15. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą wydawane wyłącznie przez Organizatora.
16. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę
Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności:
warunki atmosferyczne, awarie techniczne, istotne usterki albo zakłócenia pracy
urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło.
18. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu :
a. przy wejściach na teren Imprezy.
b. W punktach dystrybucji biletów
19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i Kodeksu cywilnego.
20. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku podczas trwania Imprezy
ponoszą odpowiedzialność karno-administracyjną na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
§ 4
Postanowienia dodatkowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub
zagubione na terenie, na którym odbywa się impreza.
2. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków
mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
3. Oficjalne programy i gadżety mogą być sprzedawane na terenie imprezy.
4. Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w
konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
5. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana, lub użycie w
nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet.
6. Wstęp osób małoletnich do lat 12 na teren imprezy masowej jest możliwy pod opieką osób dorosłych.
§ 5
Sankcje karne
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez
służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności
albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla
publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000
zł.
3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w
miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności
albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje
alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000
zł.
5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21
maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne
przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.
6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie
niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej
niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
7. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną
członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej
niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
§ 6
Utrwalenie przebiegu imprezy
1. Organizator jest zobowiązany do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w
szczególności rejestrowania zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu zachowania bezpieczeństwa i
przestrzegania regulaminu oraz obowiązujących przepisów podczas trwania imprezy,
a także dla prawidłowego zebrania materiału dowodowego dla potrzeb
postępowania, w przypadku zaistnienia zdarzenia gdzie naruszone zostaną
obowiązujące przepisy prawne.
2. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie
ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy organizowanej przez
Organizatora dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na
czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również
rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz
publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji
dotyczących imprezy.