Regulamin Imprezy

REGULAMIN IMPREZY

NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI – REGGAE FESTIWAL

Miejsce imprezy: Wodzisław Śląski, stadion MOSiR “ Centrum” w Wodzisławiu Śląskim

Termin: 26 – 27.07.2019 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ „Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi – Reggae Festiwal” 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w imprezie o nazwie „Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi – Reggae Festiwal”, organizowanej przez Wodzisławskie Centrum Kultury (WCK) z siedzibą 44-300 Wodzisław Śląski, ul. ks. płk. W. Kubsza 17 oraz stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem imprezy . 2. Impreza odbywać się będzie w dniach od 26 do 28 lipca 2019 roku na Stadionie MOSiR „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 8.
3. W chwili nabycia biletu wstępu (paragon) oraz opaski uprawniającej do uczestnictwa w imprezie,o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu, nabywca biletu i opaski staje się Uczestnikiem imprezy.
2. Zakres Obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy
2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie Uczestnikowi biletu wstępu i opaski, która umożliwia uczestnictwo w imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.
2.2 Bilety wstępu wraz z opaską sprzedawane są w punktach sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.wck.wodzislaw-slaski.pl. Bilety można też zakupić online, na stronie www.biletyna.pl. Bilet nabyty przez Internet należy okazać ochronie przy wejściu na imprezę, celem zeskanowania go i otrzymania opaski. Po zeskanowaniu biletu, wejście na teren imprezy możliwe jest tylko poprzez okazanie opaski.
2.3 Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie imprezy tylko pod opieką opiekunów prawnych. Dzieci do 6 roku życia mają na imprezę wstęp bezpłatny, bez opaski.
2.4 Organizator ma prawo odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Uczestnikowi przysługują uprawnienia przewidziane właściwymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2.5 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe i inne uniemożliwiające odbycie imprezy, chorobę, niedyspozycję lub inną pozostającą poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywną przyczynę uniemożliwiającą występ Wykonawców oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego, komfortowego przebiegu imprezy dla jej uczestników.
2.6 Uczestnicy przebywający na imprezie masowej zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw osób trzecich.
2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie Uczestnikom widoczności sceny, osób występujących na niej oraz innych elementów imprezy przez innych Uczestników lub wskutek wykonywanych przez nich czynności.
2.8 Osoby, które nie są w stanie okazać biletu i opaski w takcie pobytu na trenie imprezy, na żądanie przedstawiciela Organizatora mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia miejsca imprezy.
3. Bezpieczeństwo imprezy
3.1 Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo:
3.1.1 Odmówić wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa,
3.1.2 W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby Uczestnik opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki i środki, aby żądanie to zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem, bądź w jakikolwiek inny sposób spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy.
3.1.3 Odmówić wstępu na teren imprezy Uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek przedmioty mogące stanowić zagrożenia dla innych osób bądź niezakłóconego przebiegu imprezy.
3.2 Zabrania się wnoszenia na teren imprezy, a także posiadanie prze Uczestników podczas imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wskaźników laserowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych nabytych na terenie obiektu.
3.3 Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na teren imprezy lub posiadanie podczas imprezy, a Organizator ma prawo do odmowy wstępu na teren imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia z terenu imprezy w przypadkach próby wnoszenia, wprowadzenia lub odpowiedni ujawnienia posiadania podczas imprezy:
3.3.1 Instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć do zagłuszania przebiegu imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwić lub utrudnić sprawne prowadzenie imprezy zgodnie z harmonogramem,
3.3.2 Jakichkolwiek ostrych, ciężkich twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika
wnoszącego np. parasolki z ostrym zakończeniem, lornetki, łańcuchy, a także buty, plecaki lub odzież zawierające twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu,
3.3.3 Flagi, transparentu lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z imprezą lub przekraczającej swoim rozmiarem wielkość 1m2 lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwić lub utrudnić pełne uczestnictwo w imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie,
3.3.4 Rowerów, motorów i innych pojazdów jednośladowych,
3.3.5 Zwierząt.
3.4 Organizator nie zapewnia możliwości złożenia wyżej wymienionych przedmiotów w depozycie.
3.5 Na ternie imprezy masowej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
3.6 Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego stosowania się do zgodnych z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu poleceń właściwych służb porządkowych, pracowników agencji ochrony lub innych wyznaczonych przez Organizatora osób, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy, pod rygorem natychmiastowego usunięcia Uczestnika z terenu imprezy.
3.7 Wszyscy Uczestnicy przebywający na terenie imprezy, z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia, zobowiązani są do posiadania i okazywania na każde żądanie Organizatora lub wyznaczonej przez niego osoby opaski, która pozostaje w posiadaniu Uczestnika imprezy.
3.8 Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z terenu imprezy bez prawa powrotu na teren imprezy lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w imprezie, w tym ceny uiszczonej za bilet wstępu.
3.9 Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, jakie poniesie Organizator w przypadku wystąpienia stron trzecich w stosunku do Organizatora z roszczeniami związanymi ze szkodą wyrządzoną przez Uczestnika.
3.10 Z uwagi na liczbę uczestników oraz przedsięwzięte przez Organizatora środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane podczas imprezy, Uczestnik powinien przybyć na imprezę minimum na 45 minut przed planowanym przez Uczestnika wejściem na teren imprezy.
4. Ostrzeżenie o zagrożeniach
4.1 Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości zdrowotne.
4.2 Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone.
5. Postanowienia dodatkowe
5.1 Organizator zastrzega, że będzie przeciwdziałał wszelkim próbom działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uprawnionej sprzedaży biletów. 5.2 Bilet jest ważny tylko z opaską założoną przez Uczestnika imprezy na rękę w sposób trwały, otrzymaną wraz z paragonem w punkcie kasowym przy zakupie biletu wstępu na imprezę. 5.3 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej WCK, w punkach sprzedaży biletów, bezpośrednio przed imprezą i w jej trakcie przed wejściem na teren imprezy. 5.4 Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z wyrażeniem przez nich zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku w związku z imprezą oraz publikowanie, transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek materiałem przedstawiającym imprezę. 5.5 Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wyłącza możliwość udziału w imprezie. 5.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje również odrębny regulamin obiektu. 5.7 W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 5.8 Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem imprezy mogą być kierowane do Organizatora: 5.8.1 Na adres Organizatora, 5.8.2 Na adres e-mail: impresariat@wck.wodzislaw.pl

 

IMPREZĘ DLA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ORGANIZUJE

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY