Regulamin Imprezy

REGULAMIN IMPREZY

NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI – REGGAE FESTIWAL

Miejsce imprezy: Wodzisław Śląski, stadion MOSIR
Termin: 24.07.2021r. – 25.07.2021r
1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na niniejszym obiekcie,
zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. Organizator imprezy
masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności
zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Wstęp na teren stadionu w dniu imprezy odbywać się będzie na podstawie biletu. Za
dystrybucję biletów odpowiada Biletyna.pl. Bilet obowiązuje dla osób powyżej 12
roku życia. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów:
 bilet dla osób z certyfikatem tj. bilet dla osób, którym wystawiono zaświadczenie o
wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19 szczepionką, która została
dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (zwany Certyfikatem)
 bilet dla osób bez certyfikatu – liczba tych osób jest ograniczona limitem określonym
w obowiązujących przepisach prawa, wprowadzonych przez władze państwowe w
związku z pandemią Covid-19.
Organizator informuje i przypomina, że zgodnie z art. 133 §1 ustawy z dnia 20 maja
1971 roku Kodeksu wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy
artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Zgodnie zaś z §2 tego artykułu:
„Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
Na teren imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej bilet. W przypadku nabycia
biletu w formie elektronicznej, uczestnik zobowiązany jest uprzednio samodzielnie
wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki bilet i okazać przy wejściu wydruk lub
zeskanować bilet z ekranu urządzenia elektronicznego.
Bilety weryfikowane są na wejściach przez służby informacyjne i porządkowe.
Kontrola biletów – wizualna i elektroniczna oraz kontrola odzieży i bagażu widzów
wchodzących na teren imprezy masowej odbywać się będzie na linii bram.
Bilet na imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub
promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do
jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej
zgody Organizatora.
Każdy uczestnik wydarzenia musi mieć przy sobie bilet wstępu. Po wejściu na teren
stadionu i okazaniu biletu, uczestnik otrzyma opaskę na rękę w kolorze zielonym.
3. Wytyczne dotyczące uczestników wydarzeń:
a) w przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak
duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy
przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem
SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na
miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z
najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z teleporady u swojego
lekarza POZ,
b) ze względu na ochronę przed COVID-19 zaleca się, aby w wydarzeniach nie brały
udziału osoby powyżej 70. roku życia i osoby z chorobami przewlekłymi,
c) warunki udziału w wydarzeniu:
 osoby, które zakupią bilet dla osób bez certyfikatu, będą musiały przy wejściu na
imprezę wypełnić oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy nie są osobami
zakażonymi oraz że nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym. Wzór tego oświadczenia jest dostępny na stronie Organizatora;
 osoby, które zakupiły bilet dla osób z certyfikatem, mogą zostać poproszone o
okazanie certyfikatu przez uprawnione służby;
 osoby małoletnie mogą wejść na teren imprezy pod warunkiem posiadania przy sobie
następujących dokumentów:
– własny dowód tożsamości ze zdjęciem (może być legitymacja szkolna);
– podpisaną zgodę rodzica na uczestnictwo dziecka w imprezie oraz oświadczenia
przedstawiciela ustawowego lub osoby przezeń upoważnionej o ponoszeniu pełnej
odpowiedzialności (w tym materialnej) za ww. osobę małoletnią;
– wzór oświadczenia zawierającego zgodę na uczestnictwo w imprezie wraz z
oświadczeniem o ponoszonej odpowiedzialności stanowi załącznik do Regulaminu i
zostanie udostępniony na stronie Organizatora imprezy;
 każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych na dzień
imprezy zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego oraz obowiązujących
przepisów prawa;
 obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na
teren wydarzenia;
 zachowanie dystansu min. 1,5 metra od innych uczestników i pracowników obsługi, w
tym w trakcie spożywania posiłków na terenie wydarzenia;
 zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania (jak
najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk);
 przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników wydarzenia;
 ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, punktów
gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
 zastosowanie się do środków bezpieczeństwa stosowanych na terenie imprezy,
instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie
ewentualnej konieczności izolacji, o której mowa w pkt. e poniżej;
 umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego
termometru lub kamer termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie
wprowadzona taka procedura;
 uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie wiąże się z
ryzykiem zachorowania na Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelakiej
odpowiedzialności z tego tytułu.
d) procedura wejścia i wyjścia publiczności do obiektu lub na teren wydarzenia:
 ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
 używanie biletów elektronicznych w telefonach;
 sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości
przepuszczanie najpierw osób starszych.
e) jeśli u uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu – zostanie on czasowo odizolowany w
dedykowanym pomieszczeniu, a organizator wydarzenia powiadomi dyspozytora
medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu, w
którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w
którym poruszała się i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania,
zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4. Zakaz wstępu na obiekt (teren) dotyczy:
a) osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
b) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe,
broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne
przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające
identyfikację np. kominiarki,
c) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się
wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku
podejrzenia, iż próbują wnieść ww. środki lub przedmioty),
d) małoletnich do lat 12, bez opieki dorosłych opiekunów,
e) zwierząt.
5. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:
a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych
osób,
b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub
przedmioty.
6. Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych
organizatora i służb porządkowych. Szczególne działania służb porządkowych określa
instrukcja opisująca zadania służby porządkowej.
7. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym, ww. osoby zostaną
bezzwłocznie przekazane Policji.
8. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice. Uczestnicy
imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z
udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie
innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie,
rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek
programem przedstawiającym imprezę.
9. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w
trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie
określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie
poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).
10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie –
terenie powinny:
a) natychmiast powiadomić służby porządkowe,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów,
d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
11. Wnoszenie i używanie wskaźników laserowych na teren imprezy jest niedozwolone.
12. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służb
porządkowych jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet
najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy masowej. Każde podjęte
działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest
dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
13. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez
Organizatora lub służbę porządkową, podlega karze grzywny do 5000 złotych oraz
może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12
miesięcy. W stosunku do wnoszących niedozwolone przedmioty, orzeczony będzie
ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
14. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na
terenie imprezy.
15. Organizator informuje, że w przypadku podejrzenia u danego uczestnika imprezy
zakażenia wirusem Sars-CoV-2, Organizator jest uprawniony do powiadomienia o tym
fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przekazania mu danych osobowych
uczestnika imprezy.
16. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu imprezy z
uzasadnionych powodów, np. siła wyższa, obostrzenia lub ograniczenia związane z
pandemią COVID-19 itp., a ponadto prawo do zmiany programu imprezy pod
względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
17. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na
potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu imprezy oraz bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy, a także wymogi wynikające z przepisów prawa,
wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.
18. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

IMPREZĘ DLA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ORGANIZUJE

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY