Regulamin stadionu

R E G U L A M I N   S T A D I O N U

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 8.

1. Właścicielem Stadionu Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim jest Gmina Wodzisław Śląski.

2. Zarządcą Stadionu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu

Śląskim ul. Bogumińska 8.

3. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom niniejszego regulaminu

oraz ogólnie obowiązującym przepisom.

4. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej również

podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności :

a) Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 ze zm.) z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

b) przepisom właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków

sportowych,

c) przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu imprezy masowej.

Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

I. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne imprezy

sportowe i kulturalne.

2. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada Organizator.

3. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy

organizacji i związków, w tym związków sportowych.

4. W przypadku, gdy impreza jest opóźniona lub odroczona, decyzja o zwrocie opłat

wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania Organizatora imprezy.

5. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania

radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się

tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora MOSiR. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów

alkoholowych na terenie stadionu może odbywać się tylko za zgodą Dyrektora MOSiR

”CENTRUM” i tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

6. Teren stadionu jest monitorowany dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.

II. ZASADY WSTĘPU NA STADION

1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby

uprawnione przez MOSiR i Organizatorów imprez.

2. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.

3. Prawo wstępu osób na teren stadionu podczas trwania imprez masowych z zachowaniem

zasad zawartych z art. 10, 15, 16, 17a i 22 Ustawy, określają Organizatorzy w regulaminach

imprez.

4. Organizator imprezy podczas jej trwania odpowiada za nie wpuszczanie na teren stadionu

lub wydalenie z terenu stadionu osoby, która nie spełniają wymogów określonych

w Ustawie.

III. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STADIONIE

1. Wszystkie osoby przebywające na stadionie zobowiązane są do:

a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi

bezpieczeństwa pożarowego,

b) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem,

c) nie przebywania w miejscach do tego nie przeznaczonych,

d) nie umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania

i oklejania,

e) powiadomienie właściwych służb na stadionie w przypadku ujawnienia zagrożeń dla

bezpieczeństwa i porządku publicznego,

f) zgłaszanie wszelkich wypadków oraz szkód użytkownikowi stadionu lub

przedstawicielowi zarządcy Obiektu.

2. Zabrania się:

a) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu,

b) rzucania wszelkimi przedmiotami,

c) śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie stadionu,

d) postępowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach publicznych,

e) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków,

przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora MOSiR,

f) sprzedawania, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie stadionu bez

zgody Dyrektora MOSiR lub w miejscu do tego nie wyznaczonym.

3. Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

4. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.

5. Szczegółowe zasady zachowania się osób na stadionie podczas trwania imprez masowych

z zachowaniem dyspozycji zawartych w niniejszym regulaminie oraz rozdziale 2 i 3

Ustawy, określają Organizatorzy tych imprez w regulaminach imprez.

6. Wszystkie osoby przebywające na stadionie podczas imprezy masowej zobowiązane są do

przestrzegania Regulaminu Stadionu i Regulaminu Imprezy pod odpowiedzialnością

porządkową lub karną.

IV. MIEJSCA NIEUDOSTĘPNIONE NA STADIONIE

1. Pomieszczenia służbowe, sektory nie posiadające trwałych indywidualnych siedzisk, strefy

buforowe, zewnętrzne nasypy korony stadionu, ogrodzone maszty oświetleniowe.

2. Pozostałe miejsca niedostępne dla widzów określają Organizatorzy imprez masowych

w regulaminach imprez.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie oraz imprezach

masowych będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie

z przepisami Ustawy.

Regulamin Stadionu MOSiR „CENTRUM” udostępniony: przy bramach wejściowych na stadion.